Magia Gnostyczna

Tytułem wstępu źródło jedynie przedstawiam treści poniższej: Sex Puncta Mystica, bowiem sama przez się treść owa określona:

1. Magia jest matką wieczności, sednem każdej istoty, gdyż stwarza samą siebie i staje się zrozumiała w pożądaniu.

2. W sobie samej nie jest ona niczym innym jak tylko wolą. A ta sama wola jest wielkim misterium wszelkich cudów i skrytości, lecz wprowadza się w istotę poprzez imaginację pożądającego głodu.

3. Jest ona stanem pierwotnym natury. Jej pożądanie stwarza wyobrażenie. Wyobrażenie jest tylko wolą pożądania. Aliści pożądanie czyni w woli pewną istotę, gdyż wola znajduje się w sobie samej.

4. Prawdziwa magia nie jest istotą, lecz duchem pożądającym istoty. Ona jest niesubstancjalną matrycą i zaiste objawia się w istocie.

5. Magia jest duchem, a istota jest jej ciałem, a jednak one obie są tylko jednym, podobnie jak ciało i dusza są tylko jedną osobą.

6. Magia jest najwyższą skrytością, gdyż jest ponad naturą. Ona stwarza naturę zgodnie z postacią swej woli. Ona jest misterium trzech liczb, zrozumcie: wolę w pożądaniu na sercu Boga.

7. Ona jest formowaniem w boskiej mądrości niczym pożądanie w tych trzech liczbach, w których naturą pragnie objawić się wieczny cud tych trzech liczb. Jest ona takim pożądaniem, które wprowadza się w mroczną naturę a przez naturę do ognia a przez ogień, przez umieranie albo wściekłość do światła w majestacie.

8. Ona nie jest majestatem, lecz pożądaniem w majestacie. Ona jest pożądaniem boskiej siły, nie siły samej, lecz głodu albo pożądania w tej sile. Ona nie jest wszechmocą, lecz przewodniczką w sile i wszechmocy. Serce Boga jest mocą a Duch Święty jest otwieraniem owej mocy.

9. Lecz jest ona pożądaniem w tej sile a także w wiodącym duchu, gdyż ma ona w sobie to stwórcze: Niech się stanie! Co otwiera w niej duch woli, to wprowadza w istotę przez cierpkość, która jest owym stwórczym Niech się stanie, wszystko zgodnie z tworzydłem tej woli. Jeśli wola modeluje się w mądrości, wówczas zdobywa to pożądająca magia, gdyż ma ona w swej właściwości imaginację jako pragnienie.

10. Imaginacja jest delikatna i miękka i podobna do wody. Lecz pożądanie jest szorstkie i suche niczym głód. Ona czyni miękkość twardą i znajduje się we wszystkich rzeczach, gdyż jest najwyższą istotą w Boskości. Ona wiedzie Bezedno w dno a Nicość w Coś.

11. W magii znajdują się wszystkie postaci wszystkich istot. Ona jest matką we wszystkich trzech światach, stwarza każdą rzecz według tworzydła swej woli. Ona nie jest rozumem, lecz jest sprawczynią zgodnie z rozumem i pozwala używać się do dobra lub zła.

12. Wszystko co wola modeluje w czystym zamiarze, to wychodzi też z wewnątrz woli rozumu, to w istocie stwarza magia. Służy ona kochającym Boga w istocie Boga, gdyż stwarza w rozumie boską istotę i zabiera to z imaginacji niczym z łagodności światła.

13. Ona jest tym, co stwarza boskie ciało, a rozum jest z mądrości, gdyż jest poznającym kolory, siły i cnotę. Rozum wiedzie w cuglach prawego, prawdziwego ducha, bo duch jest unoszący się a rozum stanowi jego ogień.

14. Duch nie jest upadający, kiedy odstępuje od rozumu, lecz jest on wolą rozumu, aliści zmysły w rozumie są wzlatujące i odstępujące.

15. Zmysły bowiem są błyskawicą z ducha ognia i wiodą w świetle do siebie płomienie majestatu. A w ciemności wiodą spojrzenie przerażenia niby wściekłą błyskawicę z ognia.

16. Zmysły są pewnym subtelnym duchem, gdyż wchodzą we wszystkie istoty i gnieżdżą się we wszystkich istotach. Lecz rozum wypróbowuje wszystko w swoim ogniu. Odrzuca zło i zatrzymuje dobro. Następnie zabiera to magia, jego matka, i wnosi w istotę.

17. Magia jest matką w naturze, a rozum jest matką z natury. Magia wiedzie w przeraźliwy ogień a rozum prowadzi swoją własną matkę, magię, z tego przeraźliwego ognia w swój własny ogień.

18. Rozum bowiem jest siłą ognia a magia czymś płonącym. A przecież nie trzeba znać się na ogniu, lecz na mocy albo matce w ogniu. Ogień znaczy zasadę a magia pożądanie.

19. Przez magię wszystko się spełnia, dobro i zło. Jej własne działanie jest nigromacją i zaiste rozdziela się na wszystkie właściwości. W dobrym jest dobra a w złym jest zła. Ona służy dzieciom w państwie Bożym a czarownikom w państwie szatana, gdyż rozum może z nią zrobić co zechce. Ona jest bez rozumu a pojmuje przecież wszystko, gdyż jest wyobrażeniem wszystkich rzeczy.

20. Nie można wyrazić jej głębi, gdyż ona przez wieczność jest przyczyną i podporą wszystkich rzeczy. Ona jest mistrzem filozofii a także matką tej samej.

21. Lecz filozofia wiedzie magię, swą matkę, zgodnie ze swym upodobaniem. Podobnie jak boska siła jako serce albo słowo Boga wiedzie swego Ojca w delikatność, filozofia przeto wiedzie też jako rozum swą matkę ku delikatnemu, boskiemu działaniu.

22. Magia jest księgą wszystkich uczniów. Wszyscy, którzy chcą się czegoś nauczyć, muszą najpierw nauczyć się w magii, obojętnie czy dotyczy to dostojnych czy niskich umiejętności. Także chłop na roli musi pójść do tej magicznej szkoły, jeśli chce zajmować się swoim polem.

23. Magia jest najlepszą teologią, bo w niej jest założona i odnaleziona prawdziwa wiara. I głupcem jest ten, kto ją obraża, gdyż nie zna jej i szkaluje Boga i samego siebie, i jest czymś gorszym niż oszust, gdy staje się zarozumiałym teologiem.

24. Podobny do kogoś, kto przed lustrem wywija szablą i nie wie, czym jest pojedynek, gdyż wywija tą szablą z zewnątrz, czyli nieprawdziwy teolog również ogląda magię poprzez odbicie lustra i niczego nie pojmuje z owej mocy. Ona bowiem jest boska i nieboska, jakkolwiek też i diabelska, zgodnie z właściwością każdej zasady.

W sumie: Magia jest działaniem w duchu woli.

Leave a Reply